Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva vykonávaného motomanuálne a lesnými ťažbovými a dopravnými prostriedkami.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Ťažbár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08 3143005 - Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Lesnícky technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 7 metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
 • stupeň EKR 7 metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti poľovníctva a lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupov a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy tvorby projektov.
 • stupeň EKR 7 štruktúra lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho a lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 6 postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 6 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
 • stupeň EKR 6 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 6 mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 5 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 5 lesná doprava a mechanizácia
 • stupeň EKR 5 kategorizácia lesov
 • stupeň EKR 5 sortimentácia a druhovanie dreva
 • stupeň EKR 4 geológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v určenom lesnom obvode
  Špecifikácia:
  Ťažbová činnosť za lesnú správu alebo polesie.
 • stupeň EKR 7 tvorba výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a tvorba operatívnych výrobných plánov
  Špecifikácia:
  Spracovanie výrobno-prevádzkových plánov ťažbovej za zverený úsek hospodárenia, kontrola a dodržiavanie plnenia plánovaných úloh, tvorba operatívnych plánov ťažbovej činnosti za organizačnú jednotku a ich rozdelenie na nižšie organizačné jednotky (lesné obvody).
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 kontrola a preberanie vyťaženého dreva
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
  Špecifikácia:
  Kontrola kvality dokončených prác v ťažbovej činnosti.
 • stupeň EKR 7 obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na organizačnú jednotku (lesná správa, polesie) a priameho nadriadeného.
 • stupeň EKR 7 vedenie evidencie lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Vedenie lesnej hospodárskej evidencie za lesnú správu a kontrola vyhotovovaných výkazov o práci (v oblasti ťažbovej činnosti).
 • stupeň EKR 7 sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
  Špecifikácia:
  Ťažbová činnosť za zverený úsek hospodárenia (lesná správa, polesie).
 • stupeň EKR 7 riadenie a organizácia komplexnej ťažbovej činnosti na zverených pracoviskách
  Špecifikácia:
  Lesná správa, polesie.
 • stupeň EKR 6 riadenie činností v lesníctve
 • stupeň EKR 6 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Zisťovanie taxačných veličín stromov a porastov.
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie