Majster (supervízor) v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v lesníctve zabezpečuje technickú a technologickú prípravu pracovísk pre prácu zamestnancov resp. dodávateľov služieb, zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov, príslušných technických a výkonových noriem, kvalitu vykonaných prác a kontroluje celý proces výroby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Supervízor, Majster, Manipulačný majster, Majster v manipulácii dreva, Majster v prevádzkovom útvare LH
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143003 - Majster (supervízor) v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné drevné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
4
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v programoch WORD, EXCEL a v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES a KRPK.
4
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
4
lesné hospodárstvo
4
lesná doprava a mechanizácia
Špecifikácia:
Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare.
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Špecifikácia:
Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN.
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: špeciálne kolesové traktory, univerzálne kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery a pod.
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, pre lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
4
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
4
zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
4
riadenie prác pestovateľských činností v lesnom obvode
Špecifikácia:
V lesných škôlkach.
4
posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Manipulácia dreva na manipulačných linkách - kvalita druhovania sortimentácie dreva, výroba obaľovaných sadeníc na technologických linkách v lesných škôlkach a pod.
4
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
4
riadenie a kontrola na zverenom úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
4
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
4
riadenie ťažobnej činnosti v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Riadenie a organizácia ťažby a spracovania dreva v lesných porastoch, vrátane odvozu dreva na expedičné sklady.
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na prislúchajúcu organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
4
zabezpečovanie opráv a údržby strojov a technologických zariadení na zverenom úseku lesníckej výroby
4
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
4
vedenie prevádzkovej evidencie v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Výrobno-mzdová evidencia, číselníky vyrobených sortimentov dreva, výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov.
4
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Normy a technické podklady podľa priamo riadenej lesníckej činnosti, napr. ťažba dreva, pestovateľská činnosť, semenárstvo a škôlkarstvo, manipulácia dreva a pod.
4
obsluha strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Lesnícke stroje a zariadenia: kolesové traktory, lesnícke lanovky, manipulačné linky, vývozné súpravy, harvestery a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.