Vedúci lesného obvodu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedúci lesného obvodu riadi, usmerňuje a koordinuje prácu určeného lesného obvodu a realizuje opatrenia na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Horár
Lesník
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143001 - Vedúci lesného obvodu
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Špecifikácia:
Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN.
4
ochrana lesa
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličnými stupňami ochrany.
4
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Lesnícke stroje a mechanizmy: špeciálne kolesové traktory, univerzálne kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery a pod.
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné drevné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
4
lesná doprava a mechanizácia
Špecifikácia:
Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
4
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Pravidlá a postupy zisťovania stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
4
ekonomika, plánovanie, riadenie a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, pre lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
4
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
4
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa a pod.).
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES a KRPK.
4
technológie a technologické postupy spracovania dreva
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola zabezpečenia realizácie opatrení proti vzniku škôd a škodcom v určenom lesnom obvode
Špecifikácia:
Kontrola a sledovanie stavu a vývoja škodlivých činiteľov, vrátane včasného upozornenia na gradáciu škodcov. Príprava podkladov na hlásenie orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a lesníckej ochranárskej službe.
4
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Špecifikácia:
Ochrana zdravia pri práci, protipožiarna ochrana.
4
rozhodovanie o opatreniach proti lesným škodcom
4
zabezpečovanie ochrany kultúr a porastov proti abiotickým a biotickým činiteľom
4
vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov
Špecifikácia:
Vkladanie údajov do lesnej hospodárskej evidencie. Vedenie evidencie a zodpovednosť za stav a množstvo zásob dreva v rámci lesného obvodu.
4
organizácia, riadenie a kontrola ťažbovej činnosti v určenom lesnom obvode
Špecifikácia:
Zabezpečenie vyznačovania ťažby dreva, príprava podkladov o vyznačení ťažby a pôvode dreva.
4
riadenie a kontrola optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v určenom lesnom obvode
4
preberanie vyťaženého dreva
4
zabezpečenie a kontrola plnenia operatívnych plánov v lesnom obvode
4
spracovanie podkladov na tvorbu výrobno-prevádzkových plánov za lesný obvod a spolupráca na tvorbe výrobno-prevádzkových plánov za lesnú správu alebo polesie
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
4
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Aktualizácia a údržba vlastníckych hraníc a hraníc jednotiek priestorového rozdelenia lesa.
4
riadenie prác pestovateľských činností v lesnom obvode
4
sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
Špecifikácia:
Predkladanie návrhov o predĺženie lehoty pre zalesnenie a zabezpečenie mladého lesného porastu. Realizácia opatrení prijatých na udržanie a zlepšenie zdravotného stavu lesných ekosystémov. Sledovanie a hlásenie vývoja úrody semien, kontrola zberu semien.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.