Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo

Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo zabezpečuje činnosti v oblasti oceňovania lesa a jeho funkcií v spoločnosti s dôrazom na informovať o úradnom a neúradnom postupe oceňovania finančného a spoločensky sociálno-ekonomického významu funkcií lesa. Vyhotovuje znalecké posudky a odborné stanoviská k obhospodarovaniu lesných pozemkov a lesného majetku a k ohodnoteniu vzniknutých škôd na lesných porastoch a pozemkoch. Metodicky a koncepčne sa podieľa na zaisťovaní vymedzenia a stabilizácii lesných celkov, spracúvaní prognózy vývoja ťažbových možností, koordinácie postupov národnej inventarizácie a monitoringu lesov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Znalec pre oceňovanie lesa a lesných pozemkov
Znalec v odbore Lesníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
Právny predpis:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132008 - Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systém poľovníctva
  Špecifikácia:
  Metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho hospodárstva. Metodika a zásady poľovníckeho chovu zveri, starostlivosť o biotopy zveri. Zoológia a etológia poľovnej zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov. Rastlinná, živočíšna a lesná výroba a jej vplyv na poľovnícke hospodárenie v ekosystémoch. Poľovnícke zariadenia v lesnom hospodárstve. Postupy odchytu raticovej zveri a drobnej zveri.
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy tvorby kalkulácií nákladov a tvorby cien. Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
  Špecifikácia:
  Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.
 • stupeň EKR 7 technológie a technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť. Metódy a postupy na ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu a odvoz dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava a pod.).
 • stupeň EKR 7 štruktúra lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Normy pre lesnícke činnosti (ochrana lesa, ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
 • stupeň EKR 7 metódy oceňovania lesa
  Špecifikácia:
  Postupy úradného a neúradného oceňovania finančného a spoločensky sociálno-ekonomického významu funkcií lesa v spoločnosti. Postupy výpočtu spoločenských sociálno-ekonomických hodnôt funkcií lesa podľa rôznych základných metodických prístupov.
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 7 geológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr lesných podnikov.
 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy z oblasti znalectva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
 • stupeň EKR 7 dokumentácia súvisiaca so znaleckým posudzovaním
  Špecifikácia:
  Napr. znalecký posudok, znalecký denník a ich náležitosti.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Orientácia v leteckých snímkach a mapách používaných v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 vedenie a aktualizácia príslušných databáz v lesníctve
  Špecifikácia:
  Evidencia spracovaných znaleckých posudkov, vydaných odborných stanovísk a príslušnej dokumentácie.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie znaleckých posudkov a ich doplnkov pre lesníctvo a poľovníctvo
  Špecifikácia:
  Napr. k obhospodarovaniu lesných pozemkov a lesnému majetku a k ohodnoteniu vzniknutých škôd na lesných porastoch a pozemkoch, ,v oblasti oceňovania verejnopospešných funkcií lesa so zreteľom na chov zveri a poľovníctvo.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri tvorbe plánov v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri vypracovávaní Programov starostlivosti o lesy. Spolupráca pri strategickom plánovaní v oblasti ochrany lesa a navrhovanie riešení pri odstraňovaní následkov spôsobených škodlivými činiteľmi.
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie realizácie úloh v rámci tvorby a prenájmu poľovných revírov
  Špecifikácia:
  Usmerňovanie pri tvorbe stratégie poľovných revírov, spolupráca pri zistení vlastníckej štruktúry a vypracovanie žiadostí o uznanie poľovného revíru, zastupovanie organizácie pri konaniach o uznaní revíru pred orgánom štátnej správy, vypracovanie odvolaní a ďalšej súvisiacej agendy, stratégia prenájmu poľovných pozemkov, príprava nájomných zmlúv na výkone práva poľovníctva na pozemkoch a súvisiaca agenda, komunikácia s vlastníkmi pozemkov a príprava nájomných zmlúv na cudzie pozemky.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a vypracovanie odborných znaleckých stanovísk za oblasť lesníctva a poľovníctva, vrátane potvrdení
  Špecifikácia:
  Napr. lesnej pôdy, kvality a zdravotného stavu lesných porastov, resp. jednotlivých stromov.
 • stupeň EKR 7 poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
  Špecifikácia:
  Metodické usmerňovanie a spolupráca pri zabezpečení finančných prostriedkov na nákup pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností. Poskytovanie odborných rád, vyjadrení a vyhotovovanie odborných posudkov v odbore Lesníctvo.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a monitoring zdravotného stavu lesa
 • stupeň EKR 7 oceňovanie lesa a jeho funkcií
  Špecifikácia:
  So zreteľom k chovu zveri a poľovníctvu a sociálno-ekonomickému významu funkcií lesa.
 • stupeň EKR 7 zastupovanie lesníckej organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a posudzovanie podkladov na návrhy majetkových zmlúv a na majetkovo-právne vysporiadanie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz znalca podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie