Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve

Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve metodicky riadi investičnú činnosť, reprodukciu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Usmerňuje zavádzanie nových strojov a technologických postupov do výroby s cieľom intenzifikácie technologických procesov a znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Vedúci odborný referent špecialista - stavebné investície
Vedúci odborný referent špecialista - strojné investície
Vedúci odborný referent špecialista pre investície
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132007 - Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve. Stroje a zariadenia používané v lesnom semenárstve, lesnom škôlkárstve a pestovaní lesa. Mechanizačné prostriedky v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii a odvoze dreva v lesnom hospodárstve. Technické normy a normy spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov. Funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov. Údržba a druhy opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 lesné stavby
  Špecifikácia:
  Základné druhy stavieb.
 • stupeň EKR 7 štruktúra lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
 • stupeň EKR 7 štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
 • stupeň EKR 7 technológie a technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technológie a technologické postupy pre ťažbovú činnosť. Metódy a postupy ťažby, sústreďovania, manipulácie a odvozu dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava a pod.).
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
 • stupeň EKR 7 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty sprístupňovania lesa budovaním lesných ciest, projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
  Špecifikácia:
  Zákon č. 25/0226 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 6 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
  Špecifikácia:
  Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Zabezpečenie, po technickej stránke, podkladov na predkladanie žiadostí z príslušných fondov, ktoré sú určené na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku.
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Orientácia v leteckých snímkach.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
  Špecifikácia:
  Navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie limitov pre optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov v lesníctve
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie operatívneho sledovania a vyhodnocovania časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ostatných základných prostriedkov
 • stupeň EKR 7 príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
  Špecifikácia:
  Strojné a stavebné investície.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vývoja lesných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, navrhovanie štruktúry vozového parku v nadväznosti na technické využitie a ekonomiku lesného hospodárskeho útvaru
 • stupeň EKR 7 poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
  Špecifikácia:
  Poskytovanie odborných rád, vyjadrení a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti strojných a stavebných investícií.
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
  Špecifikácia:
  Zastupovanie a spolupráca s vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, výrobcami strojov a dodávateľmi stavebných prác pre lesné hospodárstvo, štátnou správou, orgánmi životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 organizačné zabezpečovanie projektových prípravných prác v lesníctve
 • stupeň EKR 7 spracovanie oznámení (o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania)
  Špecifikácia:
  Vypracovanie podkladov a dokumentácie pre verejné obstarávanie. Komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie