Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve metodicky riadi investičnú činnosť, reprodukciu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Usmerňuje zavádzanie nových strojov a technologických postupov do výroby s cieľom intenzifikácie technologických procesov a znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Vedúci odborný referent špecialista - stavebné investície
Vedúci odborný referent špecialista - strojné investície
Vedúci odborný referent špecialista pre investície
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132007 - Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve. Stroje a zariadenia používané v lesnom semenárstve, lesnom škôlkárstve a pestovaní lesa. Mechanizačné prostriedky v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii a odvoze dreva v lesnom hospodárstve. Technické normy a normy spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov. Funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov. Údržba a druhy opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
7
lesné stavby
Špecifikácia:
Základné druhy stavieb.
7
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technológie a technologické postupy pre ťažbovú činnosť. Metódy a postupy ťažby, sústreďovania, manipulácie a odvozu dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava a pod.).
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
7
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty sprístupňovania lesa budovaním lesných ciest, projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
Špecifikácia:
Zákon č. 25/0226 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Špecifikácia:
Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Spolupráca pri tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Zabezpečenie, po technickej stránke, podkladov na predkladanie žiadostí z príslušných fondov, ktoré sú určené na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku.
7
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Orientácia v leteckých snímkach.
7
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
Špecifikácia:
Navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby.
7
stanovovanie limitov pre optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov v lesníctve
Špecifikácia:
Zabezpečenie operatívneho sledovania a vyhodnocovania časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov.
7
spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ostatných základných prostriedkov
7
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
Špecifikácia:
Strojné a stavebné investície.
7
posudzovanie vývoja lesných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, navrhovanie štruktúry vozového parku v nadväznosti na technické využitie a ekonomiku lesného hospodárskeho útvaru
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Špecifikácia:
Poskytovanie odborných rád, vyjadrení a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti strojných a stavebných investícií.
7
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Špecifikácia:
Zastupovanie a spolupráca s vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, výrobcami strojov a dodávateľmi stavebných prác pre lesné hospodárstvo, štátnou správou, orgánmi životného prostredia.
7
organizačné zabezpečovanie projektových prípravných prác v lesníctve
7
spracovanie oznámení (o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania)
Špecifikácia:
Vypracovanie podkladov a dokumentácie pre verejné obstarávanie. Komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.