Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve, v súlade s platnou legislatívou metodicky usmerňuje a koordinuje ťažbovú činnosť v lesnom hospodárstve. Dohliada na dôsledné využívanie výnosových možností lesa, lokalizuje a analyzuje zdroje dreva v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Vedúci odborný referent - ťažbár
Vedúci odborný referent pre ťažbu dreva
Vedúci odborný referent špecialista - ťažba
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132006 - Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
Špecifikácia:
Metódy a postupy spracovania dreva (ťažba, sústreďovanie a manipulácia dreva).
7
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika lesného podniku a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
7
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva. Metódy a postupy na ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu a odvoz dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava a pod.).
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
7
pedológia
Špecifikácia:
Charakteristika pôdnych druhov a pôdnych typov, fyzikálne a chemické vlastnosti lesných pôd, pôdny profil, členenie a charakteristika humusu v lesných pôdach.
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch).
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
sortimentácia dreva
Špecifikácia:
Triedenie a manipulácia dreva podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov.
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Špecifikácia:
Postupy a metódy výchovy a obnovy lesných porastov.
7
normy a normatívy súvisiace s ťažbovou činnosťou
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz dreva , produkty drobnej lesnej výroby, lesná stavebná činnosť a pod.).
6
mechanizačné prostriedky v ťažbovej činnosti
Špecifikácia:
Mechanizačné prostriedky v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii a odvoze dreva v lesnom hospodárstve. Funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov.
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti o les a kontrole plnenia programu starostlivosti
Špecifikácia:
Spolupráca pri obnove programov starostlivosti o les. Zabezpečovanie podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les. Spolupráca pri príprave a kompletizácii podkladov súvisiacich so starostlivosťou o les.
7
kontrola zabezpečovania evidencie vyťaženého dreva, označenia vyťaženého dreva a vedenia evidencie dokladov o pôvode dreva
Špecifikácia:
Kontrola dodržiavania predpisov a vydaných opatrení na vykonanie ťažby dreva. Kontrola správnosti výberu a vyznačenia stromov k ťažbe v porastoch.
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy pracovísk v ťažbovej činnosti, vrátane údržby lesnej dopravnej siete
Špecifikácia:
Projektovanie približovacích trás na sústreďovanie dreva. Projektovanie pracovných polí a trás v poraste na spracovanie dreva viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava).
7
organizácia a riadenie ťažobnej činnosti v lese
Špecifikácia:
Vydávanie pokynov na vypracovanie projektov ťažbovej činnosti, kontrola plnenia úloh programu starostlivosti o les. Spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov. Spolupráca pri stanovovaní limitov na optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov. Spolupráca pri tvorbe plánu opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov v ťažbovej činnosti a pri odvoze dreva. Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les a opatrení uložených pre ťažbovú činnosť. Posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe. Zabezpečenie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe. Koordinácia vykonávania lesníckych činností vo väzbe na právne predpisy o ochrane prírody a krajiny. Zabezpečovanie vydávania vnútropodnikových predpisov pre riadenú oblasť.
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Katastrálne mapy, geometrické plány, lesnícke mapy, letecké snímky a pod.
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Špecifikácia:
Poskytovanie odborných rád, stanovísk a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti ťažby dreva.
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Špecifikácia:
Zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach. Zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva. Inštitúcie: Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba a pod.
7
vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Navrhovanie projektov v oblasti ťažbovej činnosti. Spolupráca na tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Vypracovávanie žiadostí o lesnícke dotácie.
7
kontrola zabezpečenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Špecifikácia:
Kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov. Dodržiavanie technologických, technických a bezpečnostných predpisov pri spracovaní dreva.
6
evidencia súvisiaca s ťažbovou činnosťou v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Evidencia plánov a bilancovaných úloh v ťažbe dreva. Evidencia ťažbovej činnosti podľa druhov ťažieb, použitých technológií a technologických postupov pri spracovaní dreva. Evidencia o spracovaní náhodných ťažieb, poprípade ďalších štatistických hlásení a výkazov.
7
spracovávanie hlásení o náhodných ťažbách
Špecifikácia:
Zabezpečovanie spracovania hlásení o vzniku náhodných ťažieb pre štátnu správu. Vyhotovenie harmonogramu spracovania náhodných ťažieb.
7
navrhovanie a usmerňovanie zavádzania optimálnych technológií a technologických postupov v oblasti ťažbovej činnosti
Špecifikácia:
Nové technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť.
7
koordinácia prác na plnení projektových úloh v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Zabezpečovanie plnenia činností projektov. Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných projektov a vyvodenie odporúčaní pre budúce projekty. Kontrola vedenia evidencie projektovej dokumentácie a vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných prác a opatrení podľa projektu. Spracovanie podkladov a získaných skúseností a poznatkov na použitie pri tvorbe budúcich projektov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.