Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve metodicky riadi a usmerňuje plnenie úloh v oblasti pestovania lesa.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Vedúci odborný referent - pestovanie
Vedúci odborný referent pestovania a ochrany lesa
Vedúci odborný referent špecialista - pestovanie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132005 - Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Špecifikácia:
Postupy zberu semien, rezkov a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne, ich ďalšie spracovanie, skladovanie a výroba sadbového materiálu v lesných škôlkach.
7
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Špecifikácia:
Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika lesného podniku a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
7
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
normy a normatívy súvisiace s pestovateľskou činnosťou
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ochrana lesa, pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby a pod.). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
7
mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti
Špecifikácia:
Mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti v oblasti zakladania lesov (napr. stroje, frézy a pod.), ochrany mladých lesných porastov (napr. vyžínače, krovinorezy a pod.), výchovy lesných porastov, škôlkárskej činnosti, ochrany lesa a pod.
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
4
technologické postupy v pestovateľskej činnosti
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti o les a kontrole plnenia programu starostlivosti
Špecifikácia:
Spolupráca pri obnove programov starostlivosti o les. Zabezpečenie podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les.
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Špecifikácia:
Zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach. Zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva. Inštitúcie: Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba a pod.
7
riadenie pestovateľskej činnosti v lese a v lesných škôlkach
Špecifikácia:
Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les a opatrení uložených pre pestovateľskú činnosť a ochranu lesa. Tvorba pestovateľských postupov na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov. Optimalizácia rozsahu a nákladovosti pestovateľských prác. Posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe. Koordinácia distribúcie semena a sadeníc lesných drevín. Overovanie environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch.
7
riešenie genetických a šľachtiteľských programov
Špecifikácia:
Spolupráca pri riešení genetických a šľachtiteľských programov. Usmerňovanie realizácie programu zachovania a záchrany genofondu lesných drevín. Vydávanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Špecifikácia:
Poskytovanie odborných rád, stanovísk a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti pestovania lesa.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Navrhovanie projektov v oblasti pestovateľskej činnosti. Spolupráca na tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Vypracovanie žiadostí o lesnícke dotácie.
7
orientácia v predpisoch prepravy a aplikácie chemických látok a prípravkov
6
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Katastrálne mapy, geometrické plány, lesnícke mapy, letecké snímky a pod.
6
evidencia súvisiaca s pestovateľskou činnosťou v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Lesná hospodárska evidencia, hlásenia, výkazy a pod.
7
usmerňovanie a organizácia pestovateľských činností
Špecifikácia:
Zabezpečovanie ochrany kultúr a porastov proti abiotickým a biotickým činiteľom. Zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom. Tvorba výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a tvorba operatívnych výrobných plánov.
7
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
7
navrhovanie a usmerňovanie zavádzania optimálnych technológií a technologických postupov v oblasti pestovateľskej činnosti
Špecifikácia:
Nové technológie a technologické postupy vypracované pre pestovateľskú činnosť.
7
koordinácia prác na plnení projektových úloh
Špecifikácia:
Zabezpečovanie plnenia činností projektov. Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných projektov a vyvodenie odporúčaní pre budúce projekty. Kontrola vedenia evidencie projektovej dokumentácie a vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných prác a opatrení podľa projektu. Spracovanie podkladov a získaných skúseností a poznatkov na použitie pri tvorbe budúcich projektov.
7
usmerňovanie tvorby vnútropodnikových predpisov v oblasti pestovateľskej činnosti
Špecifikácia:
Zabezpečovanie vydávania vnútropodnikových predpisov pre riadenú oblasť.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli (§ 17)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.