Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve metodicky riadi a usmerňuje plnenie úloh v oblasti pestovania lesa.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Vedúci odborný referent - pestovanie
Vedúci odborný referent pestovania a ochrany lesa
Vedúci odborný referent špecialista - pestovanie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132005 - Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
  Špecifikácia:
  Postupy zberu semien, rezkov a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne, ich ďalšie spracovanie, skladovanie a výroba sadbového materiálu v lesných škôlkach.
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
 • stupeň EKR 7 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
  Špecifikácia:
  Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.
 • stupeň EKR 7 štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika lesného podniku a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
 • stupeň EKR 7 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
 • stupeň EKR 7 štruktúra lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy súvisiace s pestovateľskou činnosťou
  Špecifikácia:
  Normy pre lesnícke činnosti (ochrana lesa, pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby a pod.). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
 • stupeň EKR 6 mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti
  Špecifikácia:
  Mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti v oblasti zakladania lesov (napr. stroje, frézy a pod.), ochrany mladých lesných porastov (napr. vyžínače, krovinorezy a pod.), výchovy lesných porastov, škôlkárskej činnosti, ochrany lesa a pod.
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
 • stupeň EKR 7 technologické postupy v pestovateľskej činnosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spolupráca pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti o les a kontrole plnenia programu starostlivosti
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri obnove programov starostlivosti o les. Zabezpečenie podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
  Špecifikácia:
  Zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach. Zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva. Inštitúcie: Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba a pod.
 • stupeň EKR 7 riadenie pestovateľskej činnosti v lese a v lesných škôlkach
  Špecifikácia:
  Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les a opatrení uložených pre pestovateľskú činnosť a ochranu lesa. Tvorba pestovateľských postupov na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov. Optimalizácia rozsahu a nákladovosti pestovateľských prác. Posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe. Koordinácia distribúcie semena a sadeníc lesných drevín. Overovanie environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch.
 • stupeň EKR 7 riešenie genetických a šľachtiteľských programov
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri riešení genetických a šľachtiteľských programov. Usmerňovanie realizácie programu zachovania a záchrany genofondu lesných drevín. Vydávanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
 • stupeň EKR 7 poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
  Špecifikácia:
  Poskytovanie odborných rád, stanovísk a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti pestovania lesa.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Navrhovanie projektov v oblasti pestovateľskej činnosti. Spolupráca na tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Vypracovanie žiadostí o lesnícke dotácie.
 • stupeň EKR 6 orientácia v predpisoch prepravy a aplikácie chemických látok a prípravkov
 • stupeň EKR 6 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Katastrálne mapy, geometrické plány, lesnícke mapy, letecké snímky a pod.
 • stupeň EKR 7 evidencia súvisiaca s pestovateľskou činnosťou v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Lesná hospodárska evidencia, hlásenia, výkazy a pod.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie a organizácia pestovateľských činností
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie ochrany kultúr a porastov proti abiotickým a biotickým činiteľom. Zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom. Tvorba výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a tvorba operatívnych výrobných plánov.
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a usmerňovanie zavádzania optimálnych technológií a technologických postupov v oblasti pestovateľskej činnosti
  Špecifikácia:
  Nové technológie a technologické postupy vypracované pre pestovateľskú činnosť.
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác na plnení projektových úloh
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie plnenia činností projektov. Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných projektov a vyvodenie odporúčaní pre budúce projekty. Kontrola vedenia evidencie projektovej dokumentácie a vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných prác a opatrení podľa projektu. Spracovanie podkladov a získaných skúseností a poznatkov na použitie pri tvorbe budúcich projektov.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie tvorby vnútropodnikových predpisov v oblasti pestovateľskej činnosti
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie vydávania vnútropodnikových predpisov pre riadenú oblasť.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli (§ 17)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie