Administratívny pracovník v oblasti štatistiky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky zabezpečuje zhromažďovanie a spracúvanie vstupných štatistických údajov z informačných zdrojov a údajov o respondentoch.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Junior konzultant v oblasti štatistiky
Nižší štatistik junior
Referent v oblasti štatistiky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08 4312001 - Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
 • stupeň EKR 4 matematická (teoretická) štatistika
 • stupeň EKR 4 štatistické prieskumy, štatistické vzorky
 • stupeň EKR 4 postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
 • stupeň EKR 4 databázové aplikácie sql
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
  Špecifikácia:
  Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich.
 • stupeň EKR 4 nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
 • stupeň EKR 4 príprava, balenie a expedícia materiálov na štatistické zisťovanie pre respondentov
 • stupeň EKR 4 tlač výstupných materiálov zo štatistického zisťovania
 • stupeň EKR 4 evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
  Špecifikácia:
  Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.
 • stupeň EKR 4 komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania za účelom zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
  Špecifikácia:
  Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.
 • stupeň EKR 4 urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
  Špecifikácia:
  Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie