Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov. Pripravuje reporty pre mzdové a iné oddelenia spoločnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Mzdový referent
Referent práce a miezd
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
viac...
ISCO-08
4313 - Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
SK ISCO-08
4313000 - Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
Špecifikácia:
Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda.
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
Špecifikácia:
Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov k výpočtu mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Minimálna mzda, životné minimum, odvodové povinnosti, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.
4
daň z príjmov fyzických osôb
Špecifikácia:
Daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod.
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
Špecifikácia:
Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy.
4
formy odmeňovania
Špecifikácia:
Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
4
mzdové programy
Špecifikácia:
Evidencia a správa údajov v mzdovom programe.
4
spôsoby a postupy mzdového účtovania
Špecifikácia:
Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov a zrážok zo mzdy.
4
mzdové a platové predpisy
Špecifikácia:
Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
Špecifikácia:
Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Špecifikácia:
Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.
4
postupy mzdovej evidencie a archivácie
0

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie podkladov pre mzdovú agendu
Špecifikácia:
Evidencia dochádzky zamestnancov a vyplňovanie podkladov pre mzdovú učtáreň spoločnosti a pod.
4
spolupráca pri príprave mesačných mzdových uzávierok a reportov
4
príprava podkladov na spracovanie ročného zúčtovania a zdravotného poistenia
4
príprava dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
4
evidencia a archivácia dokumentácie súvisiacej so mzdovým účtovníctvom spoločnosti
4
využívanie mzdového softvéru
4
orientácia v oblasti mzdovej legislatívy
Špecifikácia:
Sledovanie zmien v oblasti mzdovej legislatívy, vrátane ich aplikácie podľa potreby spoločnosti.
4
spolupráca na príprave pracovno-právnych dokumentov pri nástupe a výstupe zamestnanca 
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.