Lahôdkar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lahôdkar

Lahôdkar vykonáva činnosti podľa platných technologických postupov pri spracovaní mäsa, rýb, mäsových výrobkov a zeleniny na výrobu lahôdok, pri príprave mäsových, rybacích a zeleninových lahôdkarských výrobkov studenej kuchyne, pri výrobe a ochucovaní omáčok a majonéz.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Mäsiar - lahôdkár
Pracovník výroby lahôdok
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08 7511003 - Lahôdkar
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Mäsiar, údenár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady racionálnej výživy
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 3 konzervárenská technológia
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 zásady tvorby a ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 3 mikrobiológia
 • stupeň EKR 2 technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
 • stupeň EKR 2 technológia spracovania rýb
 • stupeň EKR 2 technológia potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie technologického postupu v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 navrhovanie, výtvarná úprava a aranžovanie výrobkov a produktov
 • stupeň EKR 3 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
 • stupeň EKR 3 príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na mliekarenskú výrobu
 • stupeň EKR 3 výroba lahôdkových výrobkov (šalátov, nátierok, krémov a pod.)
 • stupeň EKR 3 tepelné opracovanie polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 výroba aspiku (zrôsolovatený vývar z častí mäsa, huspenina), majonéz a remulád (pikantná majonézová omáčka)
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 2 posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 orientácia v normách kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 2 marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa/rýb a pod.
 • stupeň EKR 2 obsluha strojov a zariadení na spracovanie lahôdkarských výrobkov
 • stupeň EKR 2 príprava polotovarov na výrobu lahôdok, omáčok, majonéz a pod.
 • stupeň EKR 2 posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri spracovaní rýb a výrobe lahôdok
 • stupeň EKR 2 vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe lahôdok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie