Pekár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pekár

Pekár vyrába chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky. Používa pri tom múku, vodu a ďalšie suroviny.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Múčnikár
Pečivár
Výrobca pekárskych výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08 7512001 - Pekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Pekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby pečivových výrobkov
  Špecifikácia:
  Charakteristika nepriameho a priameho spôsobu výroby chleba a pečiva. Biologický, fyzikálny a chemický spôsob kyprenia pekárskych výrobkov. Príprava, skladovanie a použitie kváskov (guľa, drobenka). Výroba tekutých stabilizovaných kvasov, funkcia kvasomatov. Parametre kysnutia a význam retardérov (stopkysiarne). Pečné krivky chleba a pečiva. Predpekanie, chladenie a mrazenie polotovarov a výrobkov. Kontinuálna výroba chleba a pečiva. Chladenie, krájanie a balenie výrobkov.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia používané pri výrobe pekárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 technologické a ekonomické výpočty, výrobná dokumentácia v pekárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v oblasti výroby pekárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Základné národné a európske legislatívne predpisy v oblasti pekárskej výroby. Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z.z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8.hlava PK SR). Systém HACCP a Špecifická hygienická príručka pre pekársku výrobu.
 • stupeň EKR 3 systémy hodnotenia kvality v pekárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Parametre technologického procesu a kvalita finálnych výrobkov.
 • stupeň EKR 3 pekárske suroviny a prísady
  Špecifikácia:
  Posúdenie kvality surovín a ich skladovanie. Zloženie pšeničných a ražných múk a význam jednotlivých zložiek v technologickom procese. Vplyv surovín na kvalitu hotového výrobku. Základné zložky zlepšujúcich pekárskych prípravkov.
 • stupeň EKR 3 stanovenie minimálnej trvanlivosti pekárskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 pečenie pekárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  V pekárskej výrobe.
 • stupeň EKR 3 senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov v pekárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Miesenie, kysnutie, pečenie.
 • stupeň EKR 3 kysnutie a úprava výrobkov pred pečením
 • stupeň EKR 3 finálna tepelná úprava ostatných pekárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Parenie, smaženie, restovanie, varenie.
 • stupeň EKR 3 chladenie, krájanie a balenie výrobkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
  Špecifikácia:
  HACCP, špecifická hygienická príručka pre pekársku výrobu
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na pekárenskú výrobu
 • stupeň EKR 3 miesenie, delenie, tvarovanie, resp. plnenie cesta a dávkovanie hmôt
 • stupeň EKR 3 dohotovovanie a zdobenie potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Pekárskych výrobkov.
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
  Špecifikácia:
  V pekárskej prevádzke.
 • stupeň EKR 3 ručná výroba všetkých druhov zvykoslovného pečiva, vrátane zdobenia podľa pôvodných ľudových receptúr
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality surovín, polotovarov na výrobu pekárenských výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane ich skladovania.
 • stupeň EKR 3 kontrola, posudzovanie a vyhodnocovanie pripravenosti plniť hospodárske opatrenia pre krízové stavy u dodávateľov mobilizačných dodávok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie