Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve

Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve vykonáva údržbu a opravy na zariadeniach protikoróznej ochrany potrubnej siete. Kontroluje a vyhodnocuje stav technických zariadení protikoróznej ochrany.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119030 - Technik protikoróznej ochrany
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1).
 • stupeň EKR 4 postupy prevádzky a údržby potrubných systémov
 • stupeň EKR 4 technické normy v oblasti kvality zemného plynu
 • stupeň EKR 4 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Slovenská technická norma (STN), Technické pravidlo plyn (TPP), Podniková technická norma (PTN).
 • stupeň EKR 4 detekčné prístroje na plyn
  Špecifikácia:
  Postupy ovládania obsluhy a údržby detekčných prístrojov na meranie koncentrácie zemného plynu.
 • stupeň EKR 4 meracie prístroje a systémy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Zariadenia na meranie prietoku plynu, detekčné prístroje na meranie koncentrácie zemného plynu a pod.
 • stupeň EKR 4 informačný systém v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 prevádzkové predpisy kompresorovej stanice
 • stupeň EKR 4 systémy a zariadenia v plynárenskom priemysle
  Špecifikácia:
  Postupy obsluhy a údržby guľových uzáverov potrubných systémov. Postupy aplikácie zariadení typu clock spring - na oceľové potrubia a na odstraňovanie porúch a defektov a ochranu potrubia na podperách. Postupy práce s prístrojmi na vyhľadávanie trás.
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy protikoróznej ochrany
  Špecifikácia:
  Korózny proces - vznik a priebeh korózie kovov, druhy korózie, zásady korózie materiálov, konštrukčné zásady obmedzenia korózneho napadnutia, ochranné nátery, spôsoby protikoróznej ochrany (vhodná voľba materiálu a konštrukcie, úprava prostredia, elektrochemická ochrana, vytvorenie ochranných povlakov a pod.) a pod.
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly protikoróznej ochrany
 • stupeň EKR 4 interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc plynu a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 evidencia technických dát o priebehu a výsledkoch protikoróznej ochrany
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických zariadeniach na obsluhu plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri montážach, opravách a údržbách rozvodných sústav v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 sledovanie stavu technologických zariadení v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie a odstraňovanie poruchových stavov, vrátane návrhov riešenia v oblasti protikoróznej ochrany zariadení v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Určovanie opotrebovateľnosti plynového potrubia: hrúbka steny potrubia a pod.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie profylaktických prevádzkových meraní a diagnostiky v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie technických špecifikácií, postupov a odporúčaní pre oblasť protikoróznej ochrany
 • stupeň EKR 4 príprava návrhov na odstránenie systémových porúch protikoróznej ochrany potrubných systémov
 • stupeň EKR 4 analýza , posudzovanie a navrhovanie inovatívnych postupov v oblasti protikoróznej ochrany
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a realizácia užívateľských testovaní výrobkov určených pre oblasť protikoróznej ochrany a ich vyhodnocovanie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) viac...
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) viac...
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie