Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve vykonáva údržbu a opravy na zariadeniach protikoróznej ochrany potrubnej siete. Kontroluje a vyhodnocuje stav technických zariadení protikoróznej ochrany.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119030 - Technik protikoróznej ochrany
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení
4
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1).
4
postupy prevádzky a údržby potrubných systémov
4
technické normy v oblasti kvality zemného plynu
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Špecifikácia:
Slovenská technická norma (STN), Technické pravidlo plyn (TPP), Podniková technická norma (PTN).
4
detekčné prístroje na plyn
Špecifikácia:
Postupy ovládania obsluhy a údržby detekčných prístrojov na meranie koncentrácie zemného plynu.
4
meracie prístroje a systémy v plynárenstve
Špecifikácia:
Zariadenia na meranie prietoku plynu, detekčné prístroje na meranie koncentrácie zemného plynu a pod.
4
informačný systém v plynárenstve
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
prevádzkové predpisy kompresorovej stanice
4
systémy a zariadenia v plynárenskom priemysle
Špecifikácia:
Postupy obsluhy a údržby guľových uzáverov potrubných systémov. Postupy aplikácie zariadení typu clock spring - na oceľové potrubia a na odstraňovanie porúch a defektov a ochranu potrubia na podperách. Postupy práce s prístrojmi na vyhľadávanie trás.
4
spôsoby a metódy protikoróznej ochrany
Špecifikácia:
Korózny proces - vznik a priebeh korózie kovov, druhy korózie, zásady korózie materiálov, konštrukčné zásady obmedzenia korózneho napadnutia, ochranné nátery, spôsoby protikoróznej ochrany (vhodná voľba materiálu a konštrukcie, úprava prostredia, elektrochemická ochrana, vytvorenie ochranných povlakov a pod.) a pod.
4
zásady prevádzkovej kontroly protikoróznej ochrany
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
4
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc plynu a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
evidencia technických dát o priebehu a výsledkoch protikoróznej ochrany
4
orientácia v normách a v technických zariadeniach na obsluhu plynárenských zariadení
4
spolupráca pri montážach, opravách a údržbách rozvodných sústav v plynárenstve
4
sledovanie stavu technologických zariadení v plynárenstve
4
vyhodnocovanie a odstraňovanie poruchových stavov, vrátane návrhov riešenia v oblasti protikoróznej ochrany zariadení v plynárenstve
Špecifikácia:
Určovanie opotrebovateľnosti plynového potrubia: hrúbka steny potrubia a pod.
4
zabezpečovanie profylaktických prevádzkových meraní a diagnostiky v plynárenstve
4
vypracovávanie technických špecifikácií, postupov a odporúčaní pre oblasť protikoróznej ochrany
4
príprava návrhov na odstránenie systémových porúch protikoróznej ochrany potrubných systémov
4
analýza , posudzovanie a navrhovanie inovatívnych postupov v oblasti protikoróznej ochrany
4
posudzovanie a realizácia užívateľských testovaní výrobkov určených pre oblasť protikoróznej ochrany a ich vyhodnocovanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  viac...
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  viac...
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.