Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov

Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov riadi prevádzku bloku v spolupráci s ostatnými technikmi prevádzky (s príslušnými dispečingami), a to podľa miestnych prevádzkových predpisov, príručiek jednotlivých systémov v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Operátor vo výrobe elektriny Operátor elektrárne Operátor bloku
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08 3131005 - Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 4 elektrická stanica
 • stupeň EKR 4 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 4 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 4 riadiaca technika
 • stupeň EKR 4 počítačom riadená výroba
 • stupeň EKR 4 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 teplárenstvo
 • stupeň EKR 4 metódy istenia elektrických obvodov
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické zariadenia v elektrárni
 • stupeň EKR 4 environmentálny manažérsky systém
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení
  Špecifikácia:
  Odovzdávanie zariadení do opravy, kontrola priebehu opráv a preberanie z opravy prevádzkové zariadenia.
 • stupeň EKR 4 riadenie chodu a obsluha energetických zariadení, lokálnych zdrojov elektrickej energie, elektrických staníc a pod.
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie prevádzky zariadení v jednotlivých úsekoch tepelných, jadrových a vodných elektrárňach
  Špecifikácia:
  Zauhľovanie a odstruskovanie a pod.
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách vo výrobe elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 obsluha, riadenie a kontrola činností rôznych druhov parných strojov alebo kotlov
 • stupeň EKR 4 obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v teplárňach, redukčných a výmenníkových staníc
  Špecifikácia:
  Stroje a prístroje: kotle, turbíny, kondenzácie, výmenníky a pod.
 • stupeň EKR 4 riadenie výkonu výrob energií s ohľadom na požadovaný či dohodnutý odber
 • stupeň EKR 4 riadenie distribúcie energie z velína
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení energetických rozvodní
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností vo výrobe energie
  Špecifikácia:
  Výroba elektrickej energie z alternatívnych zdrojov.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu vo výrobe elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe elektrickej energie
  Špecifikácia:
  Prevádzkové denníky.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe energie
  Špecifikácia:
  Výroba elektrickej energie.
 • stupeň EKR 4 kontrola stavu zariadení vo výrobe elektrickej energie za účelom predchádzania ich porúch
 • stupeň EKR 4 zostavovanie operatívnych plánov vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
  Špecifikácia:
  Zodpovedá za vystavovanie pracovných príkazov pre práce, vystavuje pokyny pri zaisťovaní zariadení a ich opätovnom odistení.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie