Technik telemetrie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik telemetrie v plynárenstve analyzuje a vyhodnocuje činnosti v prevádzke a údržbe telemetrických systémov, vrátane optimalizácie meracej techniky pri pripájaní odberných miest k distribučnej sieti. Zodpovedá za prevádzku a údržbu meracích a telemetrických systémov s cieľom dosiahnuť jednotnosť a správnosť obchodného a prevádzkového merania a prenosov, bezpečnú a bezporuchovú prevádzku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Technik - špecialista telemetrických systémov
Technik prevádzky meracích a telemetrických systémov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113030 - Technik telemetrie
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik energetik

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
4
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy súvisiace s fungovaním trhu s plynom
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a ods. 3)
4
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
4
detekčné prístroje na plyn
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Špecifikácia:
Technické pravidlo plynu (TPP), Podniková technická norma (PTN), Slovenská technická norma (STN).
4
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Špecifikácia:
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
Špecifikácia:
Regulačné stanice plynu, zariadenia a merania a telemetrie, plynovody a pod.
4
informačný systém v plynárenstve
Špecifikácia:
Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny aplikačný server a pod.
4
riadiace systémy v plynárenstve
4
meracie prístroje a systémy v plynárenstve
Špecifikácia:
Meracia technika určená na pripájanie odberných miest k distribučnej sieti.
4
technické výkresy a schémy meracích a telemetrických systémov
4
metódy kontroly merania množstva a kvality zemného plynu
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Interný predpis - Pravidlá pre prevádzku a údržbu plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
funkčné skúšky meracích staníc a prenosových zariadení v plynárenstve
4
monitoring funkčnosti komunikačných okruhov pre RMS a technologických objektov
Špecifikácia:
RMS - riadiace a meteringové systémy.
4
riadenie technologických procesov v plynárenskej výrobe
4
príprava pracovných postupov na vykonávanie dohľadu nad prevádzkou systémov
4
tvorba návrhu pravidiel na zabezpečenie jednotnosti programového vybavenia telemetrických systémov z hľadiska použitých algoritmov a rozsahu prenášaných údajov
4
diagnostika porúch meracích zariadení
Špecifikácia:
Plynomery, tlakomery, prepočítavače a pod.
4
koordinácia procesov projektovania zariadení merania a telemetrie
4
analýza a vyhodnocovanie činností realizovaných v prevádzke a údržbe telemetrických systémov
4
návrh riešení a realizácia nových funkčností v telemetrických systémoch
4
vypracovávanie technickej špecifikácie a štandardizácie telemetrických systémov
4
návrh optimalizácie meracej techniky pri pripájaní odberných miest k distribučnej sieti
4
plánovanie a vyhodnocovanie údržby, rekonštrukcie, inovácie distribučnej siete
Špecifikácia:
S cieľom minimalizovať náklady počas celého životného cyklu meradiel a telemetrických systémov.
4
príprava podkladov na fakturáciu činností v zmysle servisných zmlúv pre riadiace systémy a telemetrické zariadenia
3
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení plynovom (oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení plynovom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.