Technik telemetrie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik telemetrie

Technik telemetrie v plynárenstve analyzuje a vyhodnocuje činnosti v prevádzke a údržbe telemetrických systémov, vrátane optimalizácie meracej techniky pri pripájaní odberných miest k distribučnej sieti. Zodpovedá za prevádzku a údržbu meracích a telemetrických systémov s cieľom dosiahnuť jednotnosť a správnosť obchodného a prevádzkového merania a prenosov, bezpečnú a bezporuchovú prevádzku.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik - špecialista telemetrických systémov
Technik prevádzky meracích a telemetrických systémov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113030 - Technik telemetrie
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy súvisiace s fungovaním trhu s plynom
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a ods. 3)
 • stupeň EKR 4 pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
 • stupeň EKR 4 detekčné prístroje na plyn
 • stupeň EKR 4 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Technické pravidlo plynu (TPP), Podniková technická norma (PTN), Slovenská technická norma (STN).
 • stupeň EKR 4 právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
  Špecifikácia:
  Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
  Špecifikácia:
  Regulačné stanice plynu, zariadenia a merania a telemetrie, plynovody a pod.
 • stupeň EKR 4 informačný systém v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny aplikačný server a pod.
 • stupeň EKR 4 riadiace systémy v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 meracie prístroje a systémy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Meracia technika určená na pripájanie odberných miest k distribučnej sieti.
 • stupeň EKR 4 technické výkresy a schémy meracích a telemetrických systémov
 • stupeň EKR 4 metódy kontroly merania množstva a kvality zemného plynu
 • stupeň EKR 4 pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Interný predpis - Pravidlá pre prevádzku a údržbu plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 funkčné skúšky meracích staníc a prenosových zariadení v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 monitoring funkčnosti komunikačných okruhov pre RMS a technologických objektov
  Špecifikácia:
  RMS - riadiace a meteringové systémy.
 • stupeň EKR 4 riadenie technologických procesov v plynárenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 príprava pracovných postupov na vykonávanie dohľadu nad prevádzkou systémov
 • stupeň EKR 4 tvorba návrhu pravidiel na zabezpečenie jednotnosti programového vybavenia telemetrických systémov z hľadiska použitých algoritmov a rozsahu prenášaných údajov
 • stupeň EKR 4 diagnostika porúch meracích zariadení
  Špecifikácia:
  Plynomery, tlakomery, prepočítavače a pod.
 • stupeň EKR 4 koordinácia procesov projektovania zariadení merania a telemetrie
 • stupeň EKR 4 analýza a vyhodnocovanie činností realizovaných v prevádzke a údržbe telemetrických systémov
 • stupeň EKR 4 návrh riešení a realizácia nových funkčností v telemetrických systémoch
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie technickej špecifikácie a štandardizácie telemetrických systémov
 • stupeň EKR 4 návrh optimalizácie meracej techniky pri pripájaní odberných miest k distribučnej sieti
 • stupeň EKR 4 plánovanie a vyhodnocovanie údržby, rekonštrukcie, inovácie distribučnej siete
  Špecifikácia:
  S cieľom minimalizovať náklady počas celého životného cyklu meradiel a telemetrických systémov.
 • stupeň EKR 3 príprava podkladov na fakturáciu činností v zmysle servisných zmlúv pre riadiace systémy a telemetrické zariadenia
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení plynovom (oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení plynovom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie