Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike

Špecialista energetik vo výskume a vývoji vykonáva odborné činnosti zamerané na rozvoj a aplikáciu vedeckých poznatkov, najmä z oblasti fyziky, chémie a aplikovanej matematiky na riešenie problémov energetických zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Inžinier energetik vo výskume a vývoji
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151017 - Špecialista energetik vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
 • stupeň EKR 7 meracie prístroje a systémy v energetike
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy o mierovom využívaní jadrovej energie
  Špecifikácia:
  Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
  Špecifikácia:
  Systémy kontroly riadenia.
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 technologické procesy, materiálové a energetické toky
 • stupeň EKR 7 fyzika
  Špecifikácia:
  Geofyzika, fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá, matematická fyzika, fyzika plazmy, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy, jadrová a subjadrová fyzika, fyzikálne základy žiarenia, reaktorová fyzika, aplikovaná jadrová fyzika, nukleárna fyzika, metrológia fyzikálnych veličín, fyzika materiálov.
 • stupeň EKR 7 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 7 aplikovaná matematika
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Súvisiace s výskumom a vývojom v energetike.
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  Reaktorové bloky, zariadenia a systémy na výrobu, rozvod energie a ich prevádzka.
 • stupeň EKR 7 postupy vypracovania energetických certifikátov
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy v energetike
  Špecifikácia:
  Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a pod. v energetike.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti obsluhy vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy vytvárania databázových programov v energetike
 • stupeň EKR 7 výpočtové modely v energetike
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji v energetike
  Špecifikácia:
  Vrátane projektovej dokumentácie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 plánovanie a koordinácia aktivít v oblasti výskumu a vývoja v energetike
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  S väzbami na technické odbory, prípadne vedné disciplíny.
 • stupeň EKR 7 definovanie smerov a koncepcií technického rozvoja v energetike
 • stupeň EKR 7 podávanie návrhov na skvalitnenie a zefektívnenie kontrolnej činnosti, vrátane materiálno-technického vybavenia v energetike
 • stupeň EKR 7 spolupráca s centrálnymi orgánmi pri zabezpečovaní úloh technického rozvoja a racionalizácie spotreby palív a energií
 • stupeň EKR 7 tvorba databázových programov na spracovanie nameraných údajov pri spúšťaní energetických zariadení
 • stupeň EKR 7 spracovanie databáz a projektovej strojárskej dokumentácie digitálnou formou na investičné akcie
 • stupeň EKR 7 činnosti súvisiace s rozvojom a aplikáciou vedeckých poznatkov v energetike
  Špecifikácia:
  Najmä z oblasti fyziky, chémie a aplikovanej matematiky.
 • stupeň EKR 7 tvorba koncepcie, určenie cieľov, postupov a zámerov pri riešení vedecko-výskumných úloh v energetike
  Špecifikácia:
  Tvorba metodík, pracovných programov a teoretických podkladov a testov.
 • stupeň EKR 7 analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v energetike, vrátane uplatňovania najnovších poznatkov/trendov
 • stupeň EKR 7 zavádzanie a využívanie nových informačných technológií v energetike
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a kontrola vecnej správnosti rozpočtov, súpisov vykonaných prác, zisťovacích protokolov v energetike
 • stupeň EKR 7 technická podpora prevádzkovateľom energetických zariadení
  Špecifikácia:
  Poradenstvo v oblasti energetických zariadení a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na aplikácii energetických výskumných riešení vo výrobnej praxi
  Špecifikácia:
  Aplikácia nových progresívnych metód.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie programov, zabezpečenie realizácie a vyhodnotenia skúšok zariadení v energetike
 • stupeň EKR 7 vypracovanie energetických certifikátov budov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 vývoj výpočtových modelov na simuláciu prechodových procesov v energetike
  Špecifikácia:
  Monitorovacie systémy, simulácie prechodových procesov na blokoch jadrovej elektrárne a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie