Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality

Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality zabezpečuje, riadi a organizuje komplexný systém kontroly a riadenia kvality v rámci energetickej organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Energetik
Špecialista pre hospodárnosť prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151015 - Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 7 riadiaca technika
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
 • stupeň EKR 7 teplárenstvo
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 7 energetické stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  STN EN 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva.
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na rozvod plynu, výrobu a rozvod tepla, elektrickej energie a ich prevádzka

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola uplatňovania noriem iso
 • stupeň EKR 7 riadenie, komplexné zabezpečovanie a garancia procesu riadenia kvality
 • stupeň EKR 7 riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb v energetickej prevádzke
 • stupeň EKR 7 koordinácia procesov projektovania a zavádzania systémov riadenia kvality
 • stupeň EKR 7 stanovovanie spôsobov dosahovania predpokladanej úrovne kvality, spracovávanie prognóz a programov zvyšovania kvality
  Špecifikácia:
  Stanovovanie koncepcie riadenia kvality, riadenie jej tvorby a postupov kontroly.
 • stupeň EKR 7 spracovanie rozborov, analýz a hodnotení kvality jednotlivých procesov
  Špecifikácia:
  Technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality. Vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov.
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov k energetickým auditom, vrátane správ z auditov
 • stupeň EKR 7 evidencia a vyhodnocovanie zistení z energetických auditov
  Špecifikácia:
  Sledovanie stavu realizácie nápravných a preventívnych činností.
 • stupeň EKR 7 návrhy na zlepšenia interných procesov v oblasti kvality v rámci energetickej organizácie
 • stupeň EKR 7 plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie interných a externých auditov kvality v rámci energetickej organizácie
 • stupeň EKR 7 organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v energetickej prevádzke
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v energetike
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov v energetickej prevádzke
 • stupeň EKR 7 tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v energetickej prevádzke
 • stupeň EKR 7 skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a ďalších procesov v energetike
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v energetickej prevádzke
 • stupeň EKR 7 návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v energetickej prevádzke
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác pri spracovávaní štatistických súborov a ich rozborov v oblasti energetiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie