Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie

Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie pripravuje podklady na rozvoj a rekonštrukciu distribučnej siete. Prijíma požiadavky, projektovú dokumentáciu na pripojenie nových potenciálnych zákazníkov. Vyhodnocuje, odsúhlasuje a kontroluje výstavbu resp. rekonštrukciu distribučnej siete v súlade so štandardami spoločnosti.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Špecialista pre distribúciu elektrickej energie
Špecialista technického rozvoja siete
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151014 - Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 elektrické siete
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 7 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 7 elektrická stanica
 • stupeň EKR 7 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v elektroenergetike
 • stupeň EKR 7 prenos elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 elektroenergetika
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
 • stupeň EKR 6 elektrotechnológia
 • stupeň EKR 6 meracie prístroje a systémy v energetike
 • stupeň EKR 6 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie nových príležitostí na rozšírenie distribučných sietí elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 zmluvné riešenie požiadaviek na pripojenie odberateľov a výrobcov energií
  Špecifikácia:
  Konzultácie v oblasti technického poradenstva s pripájaním nových odberateľov a výrobcov energií.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie projektovej dokumentácie pre investície a opravy energetických rozvodných zariadení
 • stupeň EKR 7 sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technicko-ekonomických návrhov na investičné akcie v sieťach a transformovniach
  Špecifikácia:
  Technické analýzy, štúdie a rozbory pripájania sietí elektrickej energie.
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie prevádzkyschopnosti energetických výrobných a rozvodných zariadení a navrhovanie opatrení na zníženie poruchovosti
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie zrealizovaných projektov energetických zariadení a stavieb
 • stupeň EKR 7 meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
  Špecifikácia:
  Meranie a skúšky zariadení v distribučných sieťach elektrickej energie.
 • stupeň EKR 7 technické skúšky nových technológií v energetike
 • stupeň EKR 7 orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách, spracovávanie častí projektov a technických výpočtov v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 7 monitoring a vyhodnocovanie stavu distribučnej siete
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie technických špecifikácií na uzatváranie energozmlúv
 • stupeň EKR 7 tvorba metodiky v oblasti technického a technologického rozvoja
  Špecifikácia:
  V oblasti distribučnej sústavy elektrickej energie.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na vývoji nových technológií v energetike
  Špecifikácia:
  Zavádzanie nových technologických prvkov do praxe. Zabezpečovanie technického rozvoja a optimalizácie distribučnej sústavy elektrickej energie.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie