Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni ekonomicky, efektívne a bezpečne riadi výrobu elektrickej energie a tepla v jadrovej elektrárni.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Vedúci reaktorového bloku v jadrovej elektrárni
Zmenový inžinier v jadrovej elektrárni
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151013 - Špecialista energetik výroby elektrickej energie
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 7 postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy o mierovom využívaní jadrovej energie
  Špecifikácia:
  Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 7 prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 manipulácia s panelmi systému zabezpečenia bloku, požiarnej vody, dozimetrického systému a elektronickej požiarnej signalizácie v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 riadenie činností zamestnancov blokových dozorní
  Špecifikácia:
  Pri prevádzke, prechodových procesoch, pri havarijných situáciách, počas nábehov, odstávok a skúšok.
 • stupeň EKR 7 monitoring parametrov zariadení počas prevádzky a výkon nápravných opatrení v prípade odchýlok
 • stupeň EKR 7 koordinácia výmeny paliva počas odstávky a dohľad nad činnosťami v kontrolovanom pásme
 • stupeň EKR 7 koordinácia prípravy zariadení do opravy a ich inštalácie do prevádzky po oprave
 • stupeň EKR 7 monitoring radiačnej situácie v jadrovej elektrárni, chemického režimu elektrárenských systémov a výkon kontroly limitov a podmienok
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie a kontrola činností spojených so zmenou prevádzkových režimov blokov jadrovej elektrárne
 • stupeň EKR 7 posudzovanie mimoriadnych udalostí v jadrovej elektrárni
  Špecifikácia:
  Stanovenie stupňa udalosti, aktivácia príslušných zložiek havarijnej pripravenosti, riadenie činností v súlade s havarijným plánom a ohlasovanie udalostí.
 • stupeň EKR 7 vedenie prevádzkovej dokumentácie o prevádzke v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou v jadrovej elektrárni

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie