Špecialista energetik prípravy prevádzky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista energetik prípravy prevádzky

Špecialista energetik prípravy prevádzky zabezpečuje činnosti spojené s prípravou účelného, optimálneho a hospodárneho procesu výroby a distribúcie elektriny a tepla v súlade s plánom v zmysle externých a interných požiadaviek a predpisov.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Prevádzkový energetik
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151012 - Špecialista energetik prípravy prevádzky
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy merania elektrických veličín
  Špecifikácia:
  Napr. náboj, prúd, napätie, výkon, odpor, vodivosť a pod.
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 7 energetické stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 administratívne postupy v energetike
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 7 odborná terminológia v energetike
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
 • stupeň EKR 6 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia zmien v odstávkach, nasadení zdrojov, v prevádzkových a rizikových skúškach
 • stupeň EKR 7 koordinácia v oblasti nasadenia zdrojov do diagramu zaťaženia a zabezpečovanie podporných služieb s výrobným dispečingom a internými útvarmi
 • stupeň EKR 7 koordinácia bilancie výkonov a výroby zdrojov s výrobným dispečingom
 • stupeň EKR 7 špecifikácia voľného výkonu zo zdrojov
 • stupeň EKR 7 metodické usmerňovanie, koordinácia vypracovania analýz a reportov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie prípravy prevádzky výrobných a vykupovaných zdrojov v technických jednotkách v súlade s obchodným diagramom elektriny a podporných služieb
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie o spôsobe nasadenia zdrojov
  Špecifikácia:
  S prihliadnutím na obchodný plán s cieľom pokrytia záväzkov obchodných partnerov a na rozhodnutia štátnych orgánov.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie návrhov prípravy prevádzky závodov a požiadaviek na zmeny z pohľadu výroby, dodávky elektriny a disponibility zdrojov a podporných služieb
 • stupeň EKR 7 tvorba metodiky pri určovaní typov operatívnych plánovaných výpadkov na zariadeniach
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri tvorbe metodiky v prípadoch black – out.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s určenými útvarmi, ktoré ovplyvňujú svojou činnosťou disponibilitu zdrojov s cieľom technicky a ekonomicky optimálneho nasadenia zdrojov
  Špecifikácia:
  Spolupráca s nasledovnými útvarmi: obchodný, príprava prevádzky na závodoch, výrobný dispečing a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie