Špecialista energetik technického a technologického rozvoja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista energetik technického a technologického rozvoja

Špecialista energetik technického a technologického rozvoja tvorivo aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových postupov a metód a pri zabezpečovaní rozvoja rozsiahlych a zložitých energetických systémov, zariadení a stavieb.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Špecialista technického rozvoja
Technik technického rozvoja
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151011 - Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 7 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 7 elektrická stanica
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 7 riadiaca technika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 7 energetické stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 7 technologické procesy, materiálové a energetické toky
 • stupeň EKR 7 administratívne postupy v energetike
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 elektrické stroje a prístroje

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie technicko-ekonomických návrhov na investičné akcie v sieťach a transformovniach
 • stupeň EKR 7 riešenie rozvoja energetických systémov, výrobných a rozvodných zariadení
 • stupeň EKR 7 stanovovanie technických, ekonomických a organizačných podmienok na pripájanie z elektrických sietí
 • stupeň EKR 7 riešenie a vyhodnocovanie výskumných a vývojových úloh s využitím výskumných metód
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz v oblasti technického a technologického rozvoja
 • stupeň EKR 7 plánovanie investičných procesov v oblasti energetických zariadení a systémov
 • stupeň EKR 7 tvorba analytických výpočtov modelov na prípravu technického a investičného rozvoja
  Špecifikácia:
  Výpočty pre ekonomické a finančné analýzy.
 • stupeň EKR 7 koordinácia, vedenie a usmerňovanie rozvoja rozvodných zariadení a ďalších činností na úseku prevádzky
 • stupeň EKR 7 zostavovanie návrhov na pokrytie rastu zaťaženia v elektrických sieťach, na vybudovanie nových alebo posilnenie existujúcich elektrických staníc
 • stupeň EKR 7 aplikácia dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
 • stupeň EKR 7 tvorba metodiky v oblasti technického a technologického rozvoja
 • stupeň EKR 7 systémové riešenie metodiky spracovania technických štandardov a technických noriem
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie