Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji je zodpovedný za aktivity spojené s výskumom a vývojom a ich aplikovaním do praxe. Koordinuje testovanie, výskumné metódy, techniky, prípadne experimentálne prístupy k riešeniu problémov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Elektrotechnický inžinier vo výskume a vývoji
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

viac...
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151003 - Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 7 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 7 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 7 elektrické siete
 • stupeň EKR 7 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 7 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 7 elektrotechnológia
 • stupeň EKR 7 elektronika
 • stupeň EKR 7 elektronické prvky
 • stupeň EKR 7 spotrebná elektronika
 • stupeň EKR 7 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 7 časomerné prístroje a zariadenia
 • stupeň EKR 7 optoelektronické prístroje a zariadenia
 • stupeň EKR 7 elektronické vážiace zariadenia
 • stupeň EKR 7 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 7 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 7 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 riadiaca technika
 • stupeň EKR 7 počítačom riadená výroba
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
 • stupeň EKR 7 softvér a hardvér testovacích zariadení
 • stupeň EKR 7 normy elektronických obvodov a zariadení
 • stupeň EKR 7 metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
 • stupeň EKR 7 metrológia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 7 výskumné metódy v oblasti elektrotechniky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 7 meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 7 meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických skúšok technológií v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 aplikácia dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
 • stupeň EKR 7 spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov
 • stupeň EKR 7 vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie