Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji je zodpovedný za aktivity spojené s výskumom a vývojom a ich aplikovaním do praxe. Koordinuje testovanie, výskumné metódy, techniky, prípadne experimentálne prístupy k riešeniu problémov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Elektrotechnický inžinier vo výskume a vývoji
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11
viac...
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151003 - Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
7
technické kreslenie v elektrotechnike
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
7
metódy merania prevádzkových veličín
7
meracia a regulačná technika
7
elektrické siete
7
elektrické stroje a prístroje
7
normy elektrických obvodov a inštalácií
7
elektrotechnológia
7
elektronika
7
elektronické prvky
7
spotrebná elektronika
7
elektronické meracie prístroje a systémy
7
časomerné prístroje a zariadenia
7
optoelektronické prístroje a zariadenia
7
elektronické vážiace zariadenia
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
testovacie a diagnostické prístroje
7
telekomunikačná technika
7
riadiaca technika
7
počítačom riadená výroba
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
7
softvér a hardvér testovacích zariadení
7
normy elektronických obvodov a zariadení
7
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
7
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
7
metrológia
7
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
7
výskumné metódy v oblasti elektrotechniky
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
7
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
7
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
7
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
7
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
7
vykonávanie technických skúšok technológií v elektrotechnickej výrobe
7
aplikácia dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
7
spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov
7
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti telekomunikácií
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.