Špecialista elektrokonštruktér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista elektrokonštruktér

Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení a systémov na všetkých úrovniach napätia (MN, NN, VN, VVN). Tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu. Analyzuje stavy elektrotechnických zariadení, pracuje s meracou a diagnostickou technikou, vyhodnocuje a interpretuje závery. Navrhuje riešenia problémov, inovuje elektrotechnické zariadenia. Dodržiava STN a ďalšie legislatívne predpisy v oblasti konštrukcie elektrotechnických zariadení a v oblasti BOZP.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Konštruktér elektrických zariadení
Projektant elektrických zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

viac...
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151002 - Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
 • stupeň EKR 6 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 6 metódy istenia elektrických obvodov
 • stupeň EKR 6 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 6 bleskozvody, ich montáže a revízie
 • stupeň EKR 6 zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 6 meracie prístroje a systémy v energetike
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 postupy vytvárania konštrukčnej projektovej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov stavieb a technologických zariadení
 • stupeň EKR 6 vypracovanie výkresov a projekčných podkladov energetických systémov a zariadení
 • stupeň EKR 6 spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
 • stupeň EKR 6 vypracovanie výkresov a projekčných podkladov rozsiahlych energetických systémov a zariadení
 • stupeň EKR 6 montáž, údržba a oprava energetických zariadení
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektrických zariadení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia
 • stupeň EKR 6 technická podpora prevádzkovateľom energetických zariadení
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 6 analýza stavu elektrotechnických zariadení
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie a interpretácia záverov
 • stupeň EKR 6 orientácia v legislatívnych normách v elektrotechnike
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov pre certifikáciu elektrotechnických zariadení a systémov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát osoby na posudzovanie zhody podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2013 viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie