Špecialista elektrokonštruktér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení a systémov na všetkých úrovniach napätia (MN, NN, VN, VVN). Tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu. Analyzuje stavy elektrotechnických zariadení, pracuje s meracou a diagnostickou technikou, vyhodnocuje a interpretuje závery. Navrhuje riešenia problémov, inovuje elektrotechnické zariadenia. Dodržiava STN a ďalšie legislatívne predpisy v oblasti konštrukcie elektrotechnických zariadení a v oblasti BOZP.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Konštruktér elektrických zariadení
Projektant elektrických zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11
viac...
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151002 - Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
6
technické kreslenie v elektrotechnike
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
6
metódy istenia elektrických obvodov
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
6
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
6
bleskozvody, ich montáže a revízie
6
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
6
normy elektrických obvodov a inštalácií
6
meracie prístroje a systémy v energetike
6
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
postupy vytvárania konštrukčnej projektovej dokumentácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
6
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov stavieb a technologických zariadení
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov energetických systémov a zariadení
6
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov rozsiahlych energetických systémov a zariadení
6
montáž, údržba a oprava energetických zariadení
6
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektrických zariadení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia
6
technická podpora prevádzkovateľom energetických zariadení
6
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
6
analýza stavu elektrotechnických zariadení
6
vyhodnocovanie a interpretácia záverov
6
orientácia v legislatívnych normách v elektrotechnike
6
príprava podkladov pre certifikáciu elektrotechnických zariadení a systémov.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát osoby na posudzovanie zhody podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2013
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.