Asistent audítora

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Asistent audítora

Asistent audítora vykonáva odborné ekonomické činnosti súvisiace s auditom príslušnej organizácie pod vedením audítora zapísaného v zozname audítorov. Zhromažďuje a pripravuje potrebné doklady súvisiace s auditom. Overuje správnosť vedenia účtovníctva, vrátane vypracovávania odporúčaní vyplývajúcich z auditu.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Audítor junior
Audítor senior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08 3313005 - Asistent audítora
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 finančné účtovníctvo
 • stupeň EKR 7 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti (faktúra, príjemka, výdajka a pod.).
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.
 • stupeň EKR 7 účtovná závierka
  Špecifikácia:
  Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky. Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančnej analýzy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy z oblasti daní
  Špecifikácia:
  Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, objekt dane, základ dane, sadzba dane, zdaňovacie obdobie a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
  Špecifikácia:
  Analytická, systematická evidencia a pod. Evidencia a archivácia dokladov súvisiacich s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy inventarizácie
  Špecifikácia:
  Dokladová, fyzická inventarizácia a pod. Náležitosti inventúrneho zápisu.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančného riadenia
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  Využívané pri audite a účtovníctve.
 • stupeň EKR 6 ekonómia
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti v oblasti mikroekonómie a makroekonómie.
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 6 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 právne vedy, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku.
 • stupeň EKR 7 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).
 • stupeň EKR 7 výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
 • stupeň EKR 7 metódy financovania organizácie
  Špecifikácia:
  Vrátane metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 realizácia audítorských činností v súlade s plánom a harmonogramom auditu
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania právnych predpisov a účtovných štandardov auditovanej spoločnosti
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
 • stupeň EKR 7 evidencia a archivácia dokumentov súvisiacich s realizáciou auditu
 • stupeň EKR 7 testovanie efektívnosti interných kontrol organizácie
 • stupeň EKR 7 overovanie správnosti vedenia účtovníctva
  Špecifikácia:
  Kontrola účtovných prípadov a účtovných transakcií. Overovanie účtovných výkazov na základe účtovania prvotných účtovných dokladov. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovísk a postupov pri tvorbe rozpočtov, správnosti údajov v účtovných dokladoch a pod.
 • stupeň EKR 7 účasť na inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej spoločnosti
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly inventarizačného súpisu, zistených nedostatkov a pod.
 • stupeň EKR 7 overovanie účinkov prijatých odporúčaní od vykonania auditu
 • stupeň EKR 7 komunikácia s príslušnými inštitúciami v oblasti overovania auditovaných dokumentov spoločnosti
  Špecifikácia:
  Banky, pobočky zahraničnej banky a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie