Otázky a odpovede

Na tejto stránke nájdete prehľad otázok a pripomienok k projektu NSP, ktoré Realizačnému tímu zaslali používatelia. Prostredníctvom priloženého formulára môžete aj Vy odoslať otázku alebo pripomienku k projektu NSP Realizačnému tímu. Za Vaše námety a postrehy Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtajte sa nás

Prístup na verejný portál NSK

Oľga Letavajová
28.01.2011

Dobrý deň. Pracujem v oblasti neštátnych služieb zamestnanosti, zároveň v oblasti celoživotného vzdelávania. Zaujal ma projekt Národná sústava kvalifikácií, v zákone o CŽV sa píše, že je od 1.1.2011 sprístupnený aj verejný portál NSK. Moje pokusy nájsť spôsob, ako sa dostať do tohto registra skončili neúspešne. Neviem, či je teda už tento portál funkčný - ak áno - prosím Vás o radu, ako sa dostať do portálu a ako ho možno využívať. Taktiež som si čítala správy ohľadne realizácie prípravy tohto portálu a chcem sa opýtať - či by bola nejaká možnosť externe spolupracovať s Vami na nejakých prieskumoch, analýzach, zbere údajov, mapovania a pod., a tým sa podieľať na tomto projekte. Mala by som záujem o takúto spoluprácu. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom, Oľga Letavajová, Handlová, tel. č.: 0903548641

Odpoveď:
Administrátor
01.02.2011

Prajem Vám príjemný deň Vážená p. Letavajová, v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Váš záujem o projekty realizované na podporu zamestnanosti a systému celoživotného vzdelávania. Národná sústava povolaní je významný projekt v oblasti zamestnanosti, ktorý je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a naša spoločnosť je dodávateľom služieb. Vaše otázky boli skôr smerované k ďalšiemu národnému projektu Národná sústava kvalifikácií pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Musím však konštatovať, že verejný portál k tomuto projektu zatiaľ nie je k dispozícii, a to z toho dôvodu, že ešte nebola zahájená realizácia projektu. Zatiaľ Vám neviem povedať, kto bude realizátorom projektu a či príprava verejného portálu bude riešená rezortne, resp. dodávateľsky. Čiže pokiaľ máte záujem podieľať sa na projekte NSK, budete musieť počkať na jeho oficiálnu realizáciu. Pokiaľ táto informácia bude dostupná, určite ju nájdete aj na stránke www.sustavapovolani.sk. Pokiaľ by ste mali záujem ko

Milan Martinák
07.07.2012

Som pracovníkom NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska), ktoré sú členom európskej učiteľskej odborovej organizácie ETUCE/CSEE. Táto organizácia uvažuje o vytvorení Európskej rady vzdelávania o zamestnanosti a kompetenciách.Pýtajú sa nás, či existuje taká rada aj na Slovensku. Na internete som našiel vašu webovú stránku, o ktorej som im poslal informáciu.Neviem, či som informoval správne. Ak áno, požiadali ma, aby som vás oboznámil s tým, že by radi privítali vašu účasť na medzinárodnom seminári, kde býva konferenčným jazykom obvykle angličtina a francúzština. Oznámte mi prosím, či som vás správne zaradil. Následne vám zašlem kontaktnú adresu ETUCE/CSEE, ktorá sídli v Bruseli. S pozdravom Ing. Milan Martinák, NKOS

Odpoveď:
Administrátor
09.07.2012

Vážený p. Martinák, ďakujeme za informáciu. Privítame sprostredkovanie kontaktu a doplňujúce informácie o medzinárodných aktivitách v oblasti zamestnanosti a najmä v definovaní kompetenčných modeloch, nových zručnostiach pre nové pracovné miesta a pod. Napriek tomu, že Národná sústava povolaní je našim národným systémom na určovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu, je pre nás dôležité spojenie aj s medzinárodným prostredím so zámerom účinnej podpory mobility pracovnej sily najmä v európskom priestore. S pozdravom, Lucia Dítětová

Zdenko
24.04.2019

Dobrý deň, chcel by som vedieť do ktorej skupiny náročnosti by som mal byť zaradený. Pracujem ako kuchár v dome sociálnych služieb kde je 120 obedov a dva, tri druhy diét, pracujem sám v kuchyni s jednou pomocou kuchárku. Naše zariadenie nie je zaradené do kategórií zdravotných zariadení. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:
Administrátor
06.02.2020

Dobrý deň prajem, podľa § 120 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Jednotlivé charakteristiky stupňov náročnosti práce sú uvedené v prílohe č. 1 Zákonníka práce. Ak nie ste spokojný s Vašim zaradením, odporúčame informovať zamestnávateľa, resp. dať podnet na inšpektorát práce. Bohužiaľ, záväzné zaradenie zamestnaní do jednotlivých stupňov náročnosti práce nie je momentálne v SR spracované.

Klaudia
29.04.2019

Dobrý deň, chcela som sa opýtať, keď chcem hľadať vychovávateľa a jeho potrebné kompetencie na výkon práce, v akom úseku ho mám hľadať. V ponuke pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vychovávateľ ako samostatná zložka nie je.

Odpoveď:
Administrátor
04.02.2020

Dobrý deň prajem, v rámci projektu Sektorovo riadené inovácie ešte neboli spracované národné štandardy zamestnaní pre vychovávateľov. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre vychovávateľov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva č. 437/2009 Z. z. (časť XIII. a XIV. v prílohe č. 1). Informácie nájdete aj v ISTP: https://www.istp.sk/karta-zamestnania/50019/vychovavatel- https://www.istp.sk/karta-zamestnania/50020/vychovavatel-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim V súčasnom období sektorové rady kreujú zoznamy národných štandardov zamestnaní, ktoré budú tvoriť, dopracovávať a revidovať a táto oblasť nebude opomenutá.

Jarmila Lipková
21.05.2019

V zákone 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 12 Kategórie pedagogických zamestnancov pod písmenom c) sa uvádza vychovávateľ. Aj v zákone z 2. apríla 2019, ktorý ešte nebol uverejnený v Z. z. sa uvádza vychovávateľ ako jedna z kategórií pedagogických zamestnancov. V registri zamestnaní som vychovávateľa nenašla. Ako uchádzača o pozíciu riaditeľky Centra voľného času ma zaujíma, či budete oblasť Výchova vzdelávanie a šport dopĺňať, alebo sú to už všetky povolania. Ďakujem za Váš čas venovaný mojej otázke. S pozdravom, Jarmila Lipková

Odpoveď:
Administrátor
04.02.2020

Dobrý deň prajem, v rámci projektu Sektorovo riadené inovácie ešte neboli spracované národné štandardy zamestnaní pre vychovávateľov. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre vychovávateľov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva č. 437/2009 Z. z. (časť XIII. a XIV. v prílohe č. 1). Informácie nájdete aj v ISTP: https://www.istp.sk/karta-zamestnania/50019/vychovavatel- https://www.istp.sk/karta-zamestnania/50020/vychovavatel-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim Register zamestnaní sa bude v najbližšej dobe aktualizovať, pričom je taktiež v pláne vypracovať aj národný štandard zamestnania akým je „Organizátor voľného času (okrem animátora)“ alebo napríklad aj „Riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času“. V súčasnom období sektorové rady kreujú zoznamy národných štandardov zamestnaní, ktoré budú tvoriť, dopracovávať, alebo revidovať

Emília Kováčová
12.06.2019

Dobrý deň, obraciam sa na vás s požiadavkou zaradenia povolania "Sociálny pedagóg" do Národnej sústavy povolaní, do Registra zamestnaní a do Kartotéky zamestnaní. Školský zákon uvedené povolanie presne definuje ale v praxi sa s ním stretávame minimálne. Absolventi Mgr. štúdia sociálnej práce sa o uvedené povolanie stále viac zaujímajú. Chýba aj v Kartotéke zamestnaní. S úctou a pozdravom Mgr. Emília Kováčová

Odpoveď:
Administrátor
04.02.2020

Dobrý deň prajem, Národný štandard zamestnania „Sociálny pedagóg“ garantuje Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport. Momentálne nie je rozpracovaný, ale v nasledujúcom období ho budú experti definovať, aj vzhľadom na jeho definíciu v rámci Školského zákona.

Alena Spielmann
25.11.2019

Dobrý deň. Existuje národný štandard zamestnania pre 2421008 Špecialista v oblasti ochrany osobných údajov ?

Odpoveď:
Administrátor
04.02.2020

Dobrý deň prajem, Národný štandard zamestnania „Špecialista informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov“ garantuje Sektorová rada pre verejné služby a správu. V súčasnom období sa nenachádza v Registri zamestnaní, nakoľko ešte nie je dopracovaný. V nasledujúcom období sa budú odborníci venovať aj tomu štandardu a po definovaní požiadaviek na predmetné zamestnanie bude zverejnený v Registri zamestnaní.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.