Budúcnosť rozvoja zamestnanosti vo finančnom sektore stojí na troch pilieroch.

09.06.2020
Budúcnosť rozvoja zamestnanosti vo finančnom sektore stojí na troch pilieroch.

4. rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa uskutočnilo netradičnou formou komentovanej prezentácie spojenej s per rollam hlasovaním. 10. jún, ako termín hlasovania, sa tak stáva dňom, kedy bola schválená Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030.  Za schválenie Stratégie hlasovalo 71% všetkých členov Sektorovej rady a postavili tak pomyselný budúci dom rozvoja ľudských zdrojov vo  finančnom sektore na troch základných pilieroch. Silné zameranie stratégie je na oblasť zásadného rozvoja finančnej gramotnosti celej spoločnosti, matematickej gramotnosti v spojení s logickým a kritickým myslením a na oblasť digitálnych a informačných zručností. Bez týchto fundamentov nie je možné rozvíjať akékoľvek nadstavbové vedomosti a zručnosti a stavať tak na nich budúce pracovné pozície s prípadnou vyššou pridanou hodnotou v sektore bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva.

Členovia Sektorovej rady sa po skončení rokovania ujali svojich ďalších úloh a počnúc mesiacom jún 2020 tak plne začínajú pracovať na revízií a tvorbe Národných štandardov zamestnaní. Všetci veria, že na nasledujúcom zasadaní Sektorovej rady v 3Q 2020, budú môcť  prezentovať kolegom výsledky svojej práce, aj fyzicky!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.