Rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

25.09.2019
Rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

Vo štvrtok 25.9.2019 sa uskutočnilo prvé rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len ,,Sektorová rada“)  v Oravskom Háji Garden Hotel & Resort. Činnosť Sektorovej rady sa obnovila po štyroch rokoch vďaka Národnému projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len ,,SRI“).

Národný projekt SRI nadväzuje na výsledky projektu Národná sústava povolaní a je realizovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Sektorová rada je zriadená v zmysle § 35b) zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

V Sektorovej rade pôsobí 30 členov. Inštitucionálne zloženie Sektorovej rady bolo vytvorené na základe reprezentatívnosti Sektorovej rady, ktoré vyplýva z jej štatútu. Na 1. rokovaní Sektorovej rady bolo prítomných 26 členov reprezentujúcich zamestnávateľov, profesijné/zamestnávateľské združenia, príslušné orgány štátnej správy, sociálnych partnerov, samosprávny kraj, odborovú organizáciu a úrad práce. 

Rokovanie bolo otvorené príhovorom garanta Sektorovej rady RNDr. Otom Nevickým, MBA (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení). Po jeho úvodných slovách pokračoval v príhovore predseda Sektorovej rady MUDr. Igor Pramuk, MPH (Asociácia nemocníc Slovenska). Ďalej nasledoval príhovor Tajomníčky Aliancie Sektorových rád, ktorá po svojom príhovore odovzdala menovacie dekréty garantovi a predsedovi Sektorovej rady. Následne predseda Sektorovej rady odovzdal menovacie dekréty všetkým zúčastneným členom Sektorovej rady. Cieľom úvodného prvého rokovania bolo oboznámiť členov s hlavnými úlohami a cieľmi projektu SRI. Dôležitou súčasťou bolo taktiež odprezentovanie hlavných úloh, na  ktorých budú pracovať členovia Sektorovej rady. Členom bol predstavený Informačný systém SRI a jeho funkcionality – Tvorba stratégie a výkazníctvo. 

Záverom programu Sektorovej rady bolo hlasovanie o záveroch z 1. rokovania Sektorovej rady. Na rokovaní bol odsúhlasený termín 2.rokovania Sektorovej rady, ktorí sa uskutoční 27.11.2019.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.